Contactgegevens

Website
www.gezonddenkenendoen.nl

Adres
Sint Annastraat 47 5025 KA Tilburg

Marian Langbroek is de Functionaris Gegevensbescherming van Gezond Denken en Doen. Zij is te bereiken via marian@gezonddenkenendoen.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Gezond Denken en Doen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de aangeboden diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan Gezond Denken en Doen verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door in te schrijven als gast voor een van onze trainingen of door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Gezond Denken en Doen persoonsgegevens verwerkt

Gezond Denken en Doen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling van je lidmaatschap;
 • Het afhandelen van jouw betaling van een geboekte training;
 • Verzenden van de Nieuwsbrief van Gezond Denken en Doen;
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is;
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Op basis van de gegevens van het inschrijfformulier te beoordelen of je voldoet aan de lidmaatschaps- dan wel gastvereisten en het opstellen van de bijbehorende factuur.

Hoe lang Gezond Denken en Doen persoonsgegevens bewaart

Gezond Denken en Doen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens:

Inschrijfformulier
Gezond Denken en Doen bewaart het inschrijfformulier tot een jaar na de inschrijving. Dit gebeurt ten behoeve van de ledenadministratie en het opstellen van facturen.

Gezond Denken en Doen bewaart het gasten-inschrijfformulier tot een jaar na de inschrijving. Dit gebeurt ten behoeve van de financiële administratie en het opstellen van de bijbehorende factuur.

NAW-gegevens na opzegging
Na opzegging worden de persoonlijke gegevens die zijn verstrekt aan de ledenadministratie op een aparte oud-ledenlijst bewaard. Op jouw verzoek kunnen je gegevens uit deze lijst verwijderd worden.

Nieuwsbrief
Na opzegging kun je de Nieuwsbrief blijven ontvangen, daartoe worden je naam en e-mailadres bewaard op een aparte lijst.

Delen van persoonsgegevens met derden

Gezond Denken en Doen verkoopt en deelt jouw gegevens niet aan of met derden. Ten behoeve van het opstellen van de certificaten die aan het einde van elke training worden verstrekt, kan in een enkel geval aan de desbetreffende trainer een lijst met namen van de ingeschreven deelnemers verstrekt worden. Met trainers die jouw naam ontvangen, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens als dat wij jou hier garanderen.

Cookies of vergelijkbare technieken
Gezond Denken en Doen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken op haar website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Gezond Denken en Doen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar marian@gezonddenkenendoen.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij om een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine read-able zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Gezond Denken en Doen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging Persoonsgegevens

Gezond Denken en Doen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via marian@gezonddenkenendoen.nl

Social Media

Gezond Denken en Doen publiceert op Facebook foto’s en video’s die tijdens trainingen genomen worden. Als je bezwaar hebt om daarop herkenbaar in beeld te zijn, vragen we je om dit duidelijk aan het begin van een training kenbaar te maken.

Versie: 20 januari 2020